Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

ПРОЕКТ „ ТОЛЕРАНТНОСТ В РАЗЛИЧИЯТА“ ФОНД“ КУЛТУРА“, НАПРАВЛЕНИЕ „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“, ОБЩ. ШУМЕН

Поздрав по случай откриването на новата 2019/2020 учебна година
16, септември 2019
5 октомври – Международен ден на учителя!
5, октомври 2019
Покажи всички

ПРОЕКТ „ ТОЛЕРАНТНОСТ В РАЗЛИЧИЯТА“ ФОНД“ КУЛТУРА“, НАПРАВЛЕНИЕ „ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ“, ОБЩ. ШУМЕН

Акцент в работата на Ръководството и на Педагогическата колегия на Средношколско общежитие №2, гр. Шумен, като  Център за подкрепа  на личностното развитие, е  осигуряването на адекватна , отговаряща на новите европейски образователни стандарти, обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на всеки ученик, настанен в общежитието. Приоритети в  дейностите  на Ръководството и на Педагогическата колегия са:

 • утвърждаването на приобщаващото образование като част от процеса на модернизация на българската образователна система, като образование , изградено върху ценности, в основата на които е правото на достъп до качествено образование на всички деца без разлика на раса, пол, религия,  социален, физически  статус, етнически произход,  затруднения в обучението ;
 • осигуряването на подходяща физическа, психологическа и социална среда за учене и развитие на способностите и уменията на учениците, в съответствие с техните индивидуалните потребности и интереси;
 • ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите на новата нормативна уредба за приобщаващо образование;
 • подобряване на материално-техническата база ;
 • подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес -ученици, педагогически специалисти и родители, и между институциите за осигуряване на оптимално ефективна среда за личностно израстване на младите хора.

Важен момент при реализирането на тези приоритети е работата по проекти към Общински фонд „Култура“- общ. Шумен. През новата учебна година ученици от  СО№2 ще работят по проект „Толерантност в различията“ /  20.09. -20.12.2019г./. Това са млади хора, обединени от желанието да направят живота на мултикултурната общност в общежитието  разнообразен, привлекателен, емоционален, толерантен. Мотивирани са от потребността за промяна  на взаимоотношенията в общежитието по отношения на различията /социални, етнически, религиозни, различия, свързани с физическото или  психическото здраве и др./ и от желанието за ефективно личностно развитие, съобразено с европейските тенденции и изисквания за израстване на младите хора. Постигане на пълноценна и устойчива интеграция на всички ученици, независимо от различията между тях, чрез обучение в дух на толерантност, подкрепа и равнопоставеност в учебната и творческата дейност.

  

 

Конкретни задачи:

– създаване на атмосфера на толерантност, уважение и недискриминация чрез дейности за опознаване, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от различните етноси;

-позитивно трансформиране  на различността  в източник и фактор за взаимноопознаване и духовно развитие и израстване, създаване на атмосфера на уважение, толерантност и разбирателство;

– мотивиране за качествено обучение и стимулиране личностното развитие;

– формиране на позитивно отношение към различността като форма на различен от техния  начин на мислене, изразяване и  индивидуалност;
– развиване на умения за работа в екип.

 

 Цели на проекта

 • Възпитаване в хуманизъм, етичност и толерантност към различните, чиято същност  се определя  от опознаването на духовните им ценности.
 • Развиване на уменията за приспособяване към един променлив, комплексен и свързващ ни взаимно свят – свят на различия, но и на толерантност и равно- поставеност в различието.
 • Формиране на нагласи и умения за изграждане на общество- българско и европейско, от свободни, морални и инициативни личности с широка обща култура, утвърждаваща законите, правата на другите, техния език, религия и култура, познаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности.
 • Развиване на творческата индивидуалност на учениците.
 • Изграждане на личности, които могат да аргументират и защитят собствената си позиция по житейски, нравствени и философски проблеми.
 • Изграждане на мислещи, критични, креативни, инициативни и толерантни личности, способни да приемат и да подкрепят различните.

На 20.09.2019г. се проведе Ден на отворените врати. Учениците от общежитието, както и техните родители, приятели и съученици се запознаха с целите, задачите и дейностите по проекта, като за целта получиха рекламни материали по проекта, а желаещите имаха възможността да видят и презентацията „Светът е за всички“.